Pierwsza pieśń Sługi Pańskiego


Iz 42, 1-9 (VII wieków przed Chrystusem):
Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. 
Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; 
On przyniesie narodom Prawo. 
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, 
nie da słyszeć krzyku swego na dworze. 
Nie złamie trzciny nadłamanej, 
nie zagasi knotka o nikłym płomyku. 
On niezachwianie przyniesie Prawo. 
aż utrwali Prawo na ziemi, 
a Jego pouczenia wyczekują wyspy. 
Tak mówi Pan Bóg, 
który stworzył i rozpiął niebo, 
rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, 
dał ludziom na niej dech ożywczy 
i tchnienie tym, co po niej chodzą. 
«Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, 
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, 
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, 
światłością dla narodów, 
abyś otworzył oczy niewidomym, 
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, 
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. 
chwały mojej nie odstąpię innemu 
ani czci mojej bożkom. 
Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły, 
nowe zaś Ja zapowiadam, 
zanim się rozwiną, 
[już] wam je ogłaszam».

Powyższy cytat to fragment starotestamentowej Księgi Izajasza. Będę z niego brał subcytaty i za pomocą ewangelii bezpośrednio komentował.

KKK 122 Istotnie, ekonomia Starego Testamentu była przede wszystkim ukierunkowana na przygotowanie przyjścia Chrystusa, Odkupiciela świata. Chociaż księgi Starego Testamentu zawierają także "sprawy niedoskonałe i przemijające", świadczą o Boskiej pedagogii zbawczej miłości Boga. Znajdują się w nich "wzniosłe nauki o Bogu oraz zbawienna mądrość co do życia człowieka i przedziwny skarbiec modlitwy, w którym wreszcie utajona jest tajemnica naszego zbawienia" (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 15).

subcytat (VII wieków przed Chrystusem):
"Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. 
Wybrany mój, w którym mam upodobanie."

Mt 20, 27-28:
A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

subcytat (VII wieków przed Chrystusem):
"Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;"

J 1, 33-34 (słowa Jana Chrzciciela):
Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym". Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym». 

subcytat (VII wieków przed Chrystusem):
"On przyniesie narodom Prawo."

J 15, 14-16:
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.

subcytat (VII wieków przed Chrystusem):
"Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze."

J 18, 33-36:
Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: «Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. (...)

subcytat (VII wieków przed Chrystusem):
"Nie złamie trzciny nadłamanej, 
nie zagasi knotka o nikłym płomyku."

Mk 2, 15-17:
Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?» Jezus usłyszał to i rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników». 

subcytat (VII wieków przed Chrystusem):
"On niezachwianie przyniesie Prawo. 
Nie zniechęci się ani nie załamie, 
aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy."

Mt 26, 36-39:
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty»

Dz 1, 6-8 (po Zmartwychwstaniu Pańskim):
Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». 

subcytat (VII wieków przed Chrystusem):
"Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, 
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, 
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,"

Łk 22, 19-20:
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. 

subcytat (VII wieków przed Chrystusem):
"ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, 
światłością dla narodów,
abyś otworzył oczy niewidomym, 
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, 
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności."

Łk 18, 41-43:
«Co chcesz, abym ci uczynił?» Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. 

J 8, 12-14:
A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe». W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: «Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę.

subcytat (VII wieków przed Chrystusem):
"Ja, któremu na imię jest Jahwe,
chwały mojej nie odstąpię innemu 
ani czci mojej bożkom. "

J 10, 30-33:
Ja i Ojciec jedno jesteśmy». 
I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?» Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga». 

subcytat (VII wieków przed Chrystusem):
Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły, 
nowe zaś Ja zapowiadam, 
zanim się rozwiną, 
[już] wam je ogłaszam».

Komentarze

Popularne posty