Gorejące Ognisko Miłości


Dzisiejszy post mniej będzie dotyczył zagadnień apologetyczno-biblijnych, a bardziej praktykowania kultu Serca Jezusowego, które w Litanii do Serca Pana Jezusa jest nazywane Gorejącym Ogniskiem Miłości.

Modlić się można dobrze lub źle. By odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda dobra modlitwa, trzeba popatrzeć na przykład tych, którzy poświęcali jej szczególnie dużo czasu. Dzisiejszy post będzie mówił głównie o objawieniu, jakie Pan Jezus skierował do św. Małgorzaty Marii Alacoque:

św. Małgorzata Maria Alacoque (22 lipca 1647 - 17 października 1690)

Mistycyzm katolicki to bardzo ciekawa rzecz, bo jego podłoża nie da się zrozumieć na gruncie, tylko naukowym. Naukowo nie da się wytłumaczyć jak to możliwe, że Ten, który nazywa się Bogiem precyzyjnie przepowiada na kartach Pisma Świętego przyszłość i jeszcze dodaje:

Iz 46, 9-10:
Wspomnijcie rzeczy minione od wieków! 
Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego, 
Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja. 
Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, 
i naprzód to, co się jeszcze nie stało. 
Mówię: Mój zamiar się spełni 
i uczynię wszystko, co zechcę.

Pismo Święte zawiera ponad 2 tysiące proroctw. Jedno z nich dotyczy Serca Pana Jezusa:

Za 12, 10-14 (~V wieków przed Chrystusem):
Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.
I płakać będzie [cały] kraj, każda rodzina oddzielnie. 
Rodziny z domu Dawida oddzielnie - 
i ich niewiasty oddzielnie. 
Rodziny z domu Natana oddzielnie - 
i ich niewiasty oddzielnie. 
Rodziny z domu Lewiego oddzielnie - 
i ich niewiasty oddzielnie. 
Rodziny z domu Szimejego oddzielnie - 
i ich niewiasty oddzielnie. 
I wszystkie pozostałe rodziny, każda rodzina oddzielnie - 
i ich niewiasty oddzielnie. 

Za 13, 1-3 (~V wieków przed Chrystusem):
W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, na obmycia grzechu i zmazy. 
Wówczas - wyrocznia Pana Zastępów - wyniszczę imiona bożków w kraju, aby już nikt o nich nie wspomniał. I wypędzę z kraju wróżbitów i ducha nieczystego. A jeśli wystąpi ktoś jako prorok, wówczas ojciec i matka, rodzice jego, powiedzą mu: «Nie możesz pozostać przy życiu, bo głosisz kłamstwa w imię Pana». (...)

Wypełnienie Słowa Bożego z Księgi Zachariasza znajduje się w relacji św. Jana, który jako jedyny z apostołów stał pod krzyżem Zbawiciela i był naocznym świadkiem tego, co się działo:

J 19, 32-35:
Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.

Fizjologowie tłumaczą wypływ krwi i wody w ten sposób, że silny cios lancy zadał ranę w przednim sercu. W wypadku takiej rany powstaje wewnętrzny krwotok do osierdzia, gdzie następuje rozkład krwi, której czerwone ciałka opadają na dół, podczas gdy osocze pozostaje na powierzchni. Stąd, gdy osierdzie zostaje otwarte niedługo po śmierci, elementy krwiste i wodniste wychodzą z niego osobno. Szybką śmierć Pana Jezusa tłumaczą tym, że Serce Jego pękło od silnego bólu. Pan Jezus według tego scenariusza umarł na skutek pęknięcia Serca. Przebity musiał zostać prawy bok Chrystusa, albowiem przebicie lewego nie spowodowałoby żadnego krwawienia na zewnątrz.

Małgorzata Maria Alacoque była francuską wizytką i mistyczką, znana jest przede wszystkim z propagowania nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, objawionego jej w widzeniach przez Jezusa Chrystusa.

Już od pierwszych miesięcy w zakonie zaczęła otrzymywać objawienia. Duża część z nich następowała bezpośrednio po przystąpieniu do Komunii Świętej. Od grudnia 1673 do czerwca 1675 roku miała ona kilka widzeń Jezusa, w których Ten opowiedział jej o Jego nieskończonym miłosierdziu dla ludzi i o potrzebie zwrócenia się wszystkich do jego Serca poprzez specjalne Nabożeństwo, będące dla odprawiających je źródłem wielkich łask.

Pierwsze widzenie związane z Nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego stało się udziałem świętej Małgorzaty Marii Alacoque 27 grudnia 1673 roku. Według jej późniejszego przekazu Jezus Chrystus wypowiedział do niej następujące słowa: Moje Boskie Serce płonie tak wielką miłością ku ludziom, że nie może utrzymać dłużej tych gorejących płomieni, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie je rozlać za Twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami. Po tych słowach ukazał zakonnicy swoją otwartą pierś, a w niej Serce pałające wielką miłością do ludzi. W symbolicznym geście wziął serce Małgorzaty Marii i włożył je do swojego, a następnie oddał je, już wypełnione płomieniem miłości zaczerpniętym z Jego Serca.

Kolejne widzenie miało miejsce w roku 1674. Wówczas Jezus dał poznać zakonnicy powody ustanowienia nowego Nabożeństwa oraz korzyści płynące z niego dla ludzi je odprawiających. Mówił o uratowaniu grzeszników od zguby wiecznej, a także o większym uświęceniu dla tych sprawiedliwych, którzy oddadzą się Mu w akcie Nabożeństwa.

W objawieniu z 16 czerwca 1675 roku Jezus ponownie opowiedział Małgorzacie Marii Alacoque o bezmiarze łask płynących z Jego Serca i o tym, jak bolesne jest to, że ludzie często dają Mu ze swej strony jedynie wzgardę i zapomnienie. Prosił zakonnicę, aby przynajmniej ona była dla niego zadośćuczynieniem. Mówił też: Dlatego żądam, żeby pierwszy piątek po Oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto na uczczenie mojego Serca. (...) W zamian za to obiecuję, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób Sercu Memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia...

W 1684 roku zakończyło się mające mistyczną naturę duchowe oczyszczenie Małgorzaty Marii Alacoque. Od tej chwili jej zadaniem było propagowanie nowego Nabożeństwa tak, aby z czasem stało się ono ogólnodostępnym dla ludzkiego poznania. Jednak na początku jego rozpowszechnianie napotkało duże trudności. Mocno zwalczali je np. janseniści, którzy w swej kampanii przeciw Nabożeństwu oskarżali jego krzewicieli o herezję. Przez długi czas Stolica Apostolska milczała w tej sprawie, czekając na rozwój wypadków. Nastawienie papiestwa zmienił memoriał wysłany w 1765 r. przez Episkopat Polski do papieża Klemensa XIII. Ten jeszcze w tym samym roku zezwolił na obchodzenia święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez zakon wizytek. Następnym krokiem było ustanowienie tego święta dla całego polskiego Kościoła. W 1856 papież Pius IX uczynił je obowiązującym w Kościele na całym świecie. Obecnie Kościół katolicki wspiera Nabożeństwo w całej jego formie zaleconej przez Małgorzatę Marię Alacoque. Jeszcze w XVII w. pisali o nim jezuici – spowiednik świętej o. Klaudiusz de la Colombière, a także o. Croiset.

Szczególnie eksponowaną cechą tego Nabożeństwa jest mnogość łask udzielanych tym, którzy je odprawiają oraz członkom ich najbliższych rodzin, a przede wszystkim wzrastanie duchowe w miarę jego odprawiania. To wszystko zostało zawarte w obietnicach, danych w objawieniach za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii tym wszystkim, którzy podążą za wezwaniem.

Jak już mówiłem, na początku posta, modlitwa może być dobra lub zła. Dobra modlitwa polega na korzystaniu z darów, jakie Pan przygotował. Oddawanie czci Najświętszemu Sercu, które z miłości do ludzi pękło w ogromie bólu jest przykładem dobrej modlitwy, do której zachęca sam Bóg:

Obietnice Pana Jezusa dane za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque "Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:"

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
4. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
6. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
9. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.
10. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną.
12. Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

W Kościele Katolickim szczególnym okresem kultu Najświętszego Serca jest czerwiec. W ostatnim z czterech wielkich objawień (10 dnia tego miesiąca 1675) w piątek po oktawie Bożego Ciała Pan polecił św. Małgorzacie ustanowienie święta ku czci NSPJ właśnie w tym dniu, a Kościół rozszerzył nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego na cały miesiąc (nabożeństwa czerwcowe).

Formy kultu NSPJ:

a) celebrowanie uroczystości NSPJ przypadającego w piątek po oktawie Bożego Ciała
b) Godzina Święta, przynajmniej godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w nocy z czwartku na piątek dla uczczenia konania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym
c) praktyka pierwszych, kolejnych dziewięciu piątków miesiąca, spowiedzi i Komunii św., jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego
f) koronka oraz pieśni do Serca Pana Jezusa

Dzienniczek św. Faustyny (25.08.1905 - 5.10.1938):
Kiedy raz spowiednik kazał się zapytać Pana Jezusa, co oznaczają te dwa promienie, które są w tym obrazie – powiedziałam, że dobrze, zapytam się Pana. W czasie modlitwy usłyszałam te słowa wewnętrznie: te dwa promienie oznaczają Krew i Wodę, - blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; - czerwony promień oznacza Krew, która jest życiem duszy. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności Miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu.

Komentarze

Popularne posty