Słońce Sprawiedliwości


Jezus Chrystus jakiego znamy jest miłosierny i litościwy. Często też mówi się: "Bóg jest miłością" i jest to oczywiście prawda ;-) W dzisiejszym poście chciałbym ukazać nieco inny zestaw cech Jezusa Chrystusa istniejący równolegle z Jego miłosierdziem i miłością, a jednocześnie wskazujący na Jego boskość, doskonałość i pełnię władzy jako Pana.

Przez ostatnie dekady wraz z rozwojem mediów i wskutek postępującej globalizacji gdzieś zatracił się wizerunek Jezusa - Pana. Dokonano czegoś co można by nazwać degradacją Chrystusa do roli "dobrego człowieka" trochę zapominając, że jest On Bogiem, a tym bardziej Sędzią.

Dzisiejsza ewangelizacja polega niestety w dużej mierze na pominięciu w podstawowym kursie katechezy lektury ksiąg Starego Testamentu. Różne są tego powody: brak czasu, trudności w zrozumieniu, brak motywacji.

Tymczasem Stary Testament zawiera wiele proroctw kreślących obraz mającego się narodzić Zbawiciela. Poniższe proroctwo z Księgi Malachiasza zostało skierowane do Żydów, którzy dopiero co powrócili z Niewoli Babilońskiej i wśród wielu utrapień związanych z odbudową państwa narzekali na swój los skarżąc się Bogu:

Księga Malachiasza 3, 13-14 (ok. IV wieki przed Chrystusem):
Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko Mnie - mówi Pan. Wy zaś pytacie: Cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie? Mówiliście: Daremny to trud służyć Bogu! Bo jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem Zastępów? A teraz raczej zuchwałych nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni, którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni.  Tak mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w Księdze Wspomnień przed Nim dla dobra bojących się Pana i czczących Jego imię. Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a krzywdzicielem, między tym, który służy Bogu, a tym, który Mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. I podepczecie grzeszników, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym Ja będę działał - mówi Pan Zastępów. Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Horebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela.
Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem. 

Powyższe proroctwo mówi o wielu rzeczach na samym początku (Daremny to trud służyć Bogu!) Żydzi skarżą się na brak nagrody za posłuszeństwo Bogu co jest całkiem uzasadnione z racji tego, że w pierwotnym judaizmie nie było obietnicy życia wiecznego za posłuszeństwo Bożemu Prawu. Obietnica życia wiecznego nadeszła wraz z nauczaniem Chrystusa, który otworzył ludziom dostęp do wieczności z Bogiem przez swą Zbawczą Mękę i Śmierć. Proroctwo zapowiada nadejście dnia Męki Chrystusa używając określenia Dnia Pańskiego. Dzień ten (dzień wielki i straszny) ma być dniem zbawienia dla czcicieli Boga i dniem potępienia dla wszystkich pysznych i wyrządzających krzywdę - ma to być dzień sądu. W Dniu Pańskim czciciele Boga zostaną uleczeni.

subcytat: dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach.

Mt 17, 1-2 (przemienienie Jezusa na górze Tabor):
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

Relacja ewangeliczna potwierdza spełnienie proroctwa na Chrystusie, który zgodnie z oboma fragmentami Pisma Świętego jest Słońcem Sprawiedliwości. W świetle Chrystusa czciciele Boga doznają uleczenia a pysznym i wyrządzającym krzywdę pozostaje sprawiedliwość, która wobec Bożej doskonałości prawie zawsze oznacza potępienie.

subcytat: Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.

Mk 16, 15-16:
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

subcytat: Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem.

Eliasz z powyższego subcytatu to Jan Chrzciciel:

Mt 3, 11-12 (słowa Jana Chrzciciela):
Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». 

Mt 11, 7-15 (świadectwo Jezusa o Janie Chrzcicielu):
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha! 

subcytat: Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. I podepczecie grzeszników, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym Ja będę działał

Dzień Męki Pańskiej był dniem, który na zawsze zmienił oblicze świata - był to dzień powstania Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Jezus oferuje zbawienie polegające na ucieczce do Jego Miłosierdzia lecz dla tych, którzy gardzą jego Miłością pozostaje sprawiedliwość. Chrystus oddając życie dla zbawienia świata pozostawił w Kościele sakramenty, które są drogą do Jego Miłosierdzia - pamiętajmy jak wielki należy im się szacunek, ile kosztowały naszego Zbawiciela i jak bardzo są one ważne dla naszego uświęcenia i pojednania z Bogiem!

Wiele kwestii związanych z Bożą Sprawiedliwością i Miłosierdziem poruszonych zostało w objawieniach św. Faustyny Kowalskiej. Dzienniczek - to pozycja naprawdę warta uwagi. Każdy kto chce się uciec do Bożego Miłosierdzia może to zrobić przez prostą modlitwę - Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Jezus do św. Faustyny (Dzienniczek fragm.):
Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą  podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia.

Jezus do św. Faustyny (Dzienniczek fragm.):
Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziałym grzesznikom, gdy będą ją odmawiać, spokojem napełnię dusze, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: Gdy dusza pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. (...) żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny.

Koronka do Bożego Miłosierdzia (kierunek: z góry na dół)

Komentarze

Popularne posty