Szatan


Wiara chrześcijańska to poważna sprawa. Zastanówmy się jeszcze raz nad nauką głoszoną przez Kościół. Doktryna Kościoła głosi, że (pomijając czyściec) po śmierci duszę ludzką ostatecznie czeka jeden z dwóch stanów: wieczne potępienie albo wieczne zbawienie.

Jakkolwiek by było, wieczność, która nas czeka po śmierci to bardzo długi czas! Pomijając fakt, że wiara Kościoła jest prawdziwa, a Bóg istnieje już sama nadzieja, jaką niesie ma wartość wystarczającą by uznać ją za potrzebną człowiekowi.

Wiara Kościoła nie jest naiwna! Jeśli ktoś twierdzi inaczej to znaczy tylko tyle, że nie ma pojęcia nawet o podstawowych rzeczach. Są dziś takie tematy, które my wierzący niechętnie poruszamy (zwłaszcza w gronie osób nierozumiejących tych zagadnień). Z powodu niezrozumienia i braku rozmowy pewne pojęcia stały się śmieszne. Jednym z takich pojęć jest postać szatana.

Dlaczego szatan jest postacią realną? Przede wszystkim dlatego, że tak nauczał nasz Pan - Jezus Chrystus! Jeśli uważnie czytałeś moje poprzednie posty, to powinieneś rozumieć, że Chrystus to nie tylko wielki Człowiek z zamierzchłych czasów, ale obiecany Izraelowi Mesjasz (Syn Boży), Pan i Odkupiciel, który przez swój naród (zgodnie z innymi proroctwami) został odrzucony, a stało się to w tym celu, by Jego naukę mógł przyjąć cały świat.

Szatan istnieje, ponieważ tak twierdzi Słowo, które stało się ciałem, Narodzony z Dziewicy Maryi, Poczęty przez Ducha Świętego (który zgodnie z kościelnym credo mówił przez proroków). Oczywiście to nie koniec argumentacji...

Spróbuję opowiedzieć Ci o szatanie w taki sposób byś mógł prawdziwie zobaczyć jego realne istnienie. Jeśli szczerze Ci na tym zależy i czytałeś moje poprzednie posty, które razem tworzą komplementarną całość, to powinieneś rozumieć w tym momencie, że Pismo Święte nie na darmo określane jest jako święte. Ten przymiotnik, użyty w stosunku do Biblii, znaczy tyle, co natchnione, a mówiąc wprost - niezwykłe!

Niezwykłość Pisma Świętego, a konkretnie w omawianym przypadku Starego Testamentu polega na tym, że w wielu miejscach Słowo Boże objawione za pośrednictwem proroków objawia przyszłe wydarzenia! Najlepszym tego przykładem jest właśnie Jezus Chrystus, wokół którego koncentrują się wszyscy prorocy zapowiadający z długim wyprzedzeniem wszystkie szczegóły: narodzin, życia, działalności, Świętej Męki, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Pańskiego.

Pismo Święte z racji profetycznego charakteru posiada wielki autorytet. Pismo Święte nie tylko posiada autorytet, ale również definiuje źródło swojego autorytetu, którym jest Bóg:

Iz 46, 8-10:
Wspomnijcie rzeczy minione od wieków!
Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego,
Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja.
Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, 
i naprzód to, co się jeszcze nie stało. 
Mówię: Mój zamiar się spełni
i uczynię wszystko, co zechcę.

Skoro już tak wiele zostało powiedziane o tym dlaczego Biblii należy się wielki szacunek i skoro wspomniałem już o tym, że wszyscy prorocy Starego Testamentu, czyli jakieś 20 osób żyjących w różnych czasach i różnych miejscach są zgodni w profetycznym opisie nadejścia i zbawczej misji Chrystusa to teraz posłuchajmy co prorocka Księga Zachariasza, która wieki przed Chrystusem zapowiedziała, że Mesjasz zostanie sprzedany za 30 srebrników, mówi o szatanie.

Za 3, 1-10 (520 - 518 r. przed Chrystusem):
Potem [Pan] ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem Pańskim, a po jego prawicy stał szatan oskarżając go. [Anioł] Pański tak przemówił do szatana: «Pan zakazuje ci tego, szatanie, zakazuje ci tego Pan, który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on niby głownia wyciągnięta z pożogi?»
A Jozue, stojący przed aniołem, miał szaty brudne. I zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim: «Zdejmijcie z niego brudne szaty!» Do niego zaś rzekł: «Patrz - zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię szatą wspaniałą». I tak mówił jeszcze: «Włóżcie mu na głowę czysty zawój». I włożyli mu na głowę czysty zawój, i przyodziali go wspaniale. A działo się to w obecności anioła Pańskiego.
Po czym anioł Pański napomniał uroczyście Jozuego: «Tak mówi Pan Zastępów: Jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wierny będziesz posłudze dla Mnie, uczynię cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przedsionków i policzę cię w poczet tych, którzy tutaj stoją. Arcykapłanie Jozue, słuchaj ty i twoi towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześlę sługę mego - Odrośl. Patrz - oto kamień, który kładę przed Jozuem: na tym kamieniu jest siedem oczu, Ja sam na nim wyrzeźbię napis i w jednym dniu zgładzę winę tego kraju - wyrocznia Pana Zastępów. W owym dniu - wyrocznia Pana Zastępów - będziecie się wzajemnie zapraszać, [by odpoczywać] w cieniu winorośli i drzew figowych».

Przyznam szczerze, że czasem przeraża mnie to, że piszę o tych rzeczach i w ogóle, że prowadzę tego bloga w taki kompletnie nieocenzurowany sposób, gdzie wszystko jest wyłożone wprost. A już najbardziej przeraża mnie, że biorę się za komentowanie słów Boga... Ojcze Niebieski liczę tutaj na twoją mądrość bo moja jest niczym.

Jak widzisz, powyższy fragment Pisma Świętego wspomina o szatanie! Teraz powiem dlaczego ludzie odrzucający Bożą łaskę powinni sobie mocno wziąć do serca powyższe słowa Za 3, 1-10.

Za 3,1-10 to fragment proroczej Księgi Zachariasza. Datowanie rozdziału trzeciego nie nastręcza, żadnych trudności. Zachariasz, syn Iddo, rozpoczął działalność prorocką w drugim roku panowania Dariusza, w ósmym miesiącu, tj. pod koniec r. 520 przed Chrystusem, ostatnie zaś jego słowo datowane jest na listopad r. 518 przed Chrystusem. Datowanie powyższego tekstu ma podstawowe znaczenie dla dalszych rozważań więc by ostatecznie udowodnić, że powyższy tekst znany był przed Chrystusem najlepiej jest odnieść się do fizycznie dostępnego zwoju 4Q80 zawierającego trzeci rozdział Księgi Zachariasza znaleziony w Qumran, który datowany jest metodami radiowęglową i paleograficzną na II wiek przed Chrystusem.

W tym momencie wiemy, że powyższe słowa Za 3, 1-10 z pewnością znane były przed Chrystusem!

Fragment Za 3, 1-10 zapowiada nadejście Chrystusa - w miejscu, gdzie mowa jest o Słudze Pańskim! Ten Sługa Pański w powyższym tekście nosi również tytuł Odrośl (Potomek)! Jest to tytuł mesjański, który funkcjonuje jako paralelny tytuł Mesjasza w pozostałych księgach prorockich, przykładowo:

Jr 23, 5 (V wieków przed Chrystusem):
Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana -
kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.
Będzie panował jako król, postępując roztropnie,
i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

Jak w tym momencie widzisz powyższy fragment Za 3, 1-10 obłożony jest wielkim autorytetem, z tej racji, że zapowiedział nadejście Chrystusa. Słowo Boże z Za 3, 1-10 mówi również o innych bardzo ważnych rzeczach:

a) o spełnieniu obietnicy
Dla katolików, którzy uważnie czytają Słowo Boże, jasne jest, że Pan mówi tutaj o obietnicy wiecznego zbawienia, która sygnalizowana jest wszędzie w Starym Testamencie.

b) o zgładzeniu winy w jednym dniu
Czyli o zgładzeniu jarzma grzechu w Dniu Świętej Męki Pańskiej, w którym sam Pan (jak zapowiedziano w Za 3, 1-10) wziął na swe ramiona krzyż naszych grzechów.

Skoro już widzisz, że Pan Bóg, zapowiadając przyszłe wydarzenia, czyni tak jak zapowiada, a w powyższym fragmencie Za 3, 1-10 Pan zwraca się do szatana to jaki z tego wniosek?

Wniosek jest taki, że szatan to nie ponura istota wymyślona dla straszenia wiernych, ale realny osobowy byt, którego Pismo Święte nie bez powodu nazywa władcą tego świata:

min: 39:37 - ...

Powyższy film przedstawia fragment, mającej niedawno miejsce, ceremonii otwarcia tunelu świętego Gottarda, na którą zaproszeni byli wszyscy najwięksi europejscy przywódcy. Jak wielką trzeba mieć pogardę dla wartości chrześcijańskich, by nadać inwestycji patronat świętego, a następnie tak obrzydliwie ją zbezcześcić...

Komentarze

Popularne posty